Opplæring

Opplæring

Opplæring innenfor Nødnett foregår ved at utvalgt helsepersonell fra ulike operative miljøer får superbruker-/instruktørkurs. Dette gir dem spesielt god kunnskap om Nødnettet og de vil da kunne ta seg av opplæringen av annet helsepersonell.

De som trenger opplæring i bruk av Nødnett vil typisk være f.eks.:

•    Operatører fra AMK-Sentralene
•    Ambulansepersonell
•    Operatører fra legevaktsentralene
•    Leger i kommunal vakttjeneste
•    Personell i somatiske og psykiatriske akuttmottak
•    Personell i luftambulansetjenesten

Ledere bør også gjennomgå opplæring for å få en systemforståelse samt å få et innblikk i nødnettets muligheter og begrensninger.

For å sikre god opplæring, har HDO etablert en opplæringsenhet bestående av områdeinstruktører fra de forskjellige helseforetakene. Disse har bred kompetanse innenfor Nødnett helse, samt pedagogisk utdanning. Opplæringsenheten jobber også tett med det sentrale tekniske driftsmiljøet for Nødnett helse, samtidig som den er forankret i det operative miljøet. Se mer informasjon om dette her.

Opplæringsenheten har som oppgave å tilpasse de ulike kurskonseptene til driftsfasen, samt revidere kursene i forbindelse ved ny programvare. I tillegg til dette tilbyr også HDO kurs til alle aktører innenfor Nødnett helse. Primært ønsker HDO å gjennomføre instruktørkurs, slik at opplæringen i det daglige kan gjennomføres lokalt, men vi tilbyr også brukerkurs om det skulle være ønskelig.

Opplæringsmodellen skal sikre ensartet kjerneinnhold, med rom for lokale tilpasninger.

I forhold til opplæring av kontrollrombrukere og instruktører vil dette foregå på Gardermoen og/eller Stavern. Alle andre kurs, samt Akuttmottak- og legevaktsoperatørkurs kan gjennomføres lokalt.

Nedenfor følger en oversikt over aktuelle kurs, samt tidsbruk og en estimert pris. I tillegg til oppmøtebasert opplæring må det påregnes ca. 2 timer e-læring.

Opplæring
For de av dere som har tilstrekkelig instruktørkompetanse, men som trenger å bruke opplæringssentrene på Gardermoen eller Stavern til kursing av egne ansatte så har vi også lagt opp til at dette skal være mulig, se prisliste for dette nedenfor.
  

HDO leier også ut radioterminaler til opplæring, se prisliste for dette nedenfor.

Priser på kurs og leie av rom / utstyr finner du her.

HDOs opplæringskonsept

I Innføringsprosjektet ifht nytt digitalt nødnett ble det også opprettet en egen gruppe ifht opplæring i nødnett (NNHO; Nasjonal Nødnett Helse Opplæring).

Denne gruppa fikk i oppdrag å se på «opplæring i driftsfasen», dvs. hvordan skal vi sikre opplæring for brukere som allerede har tatt nytt nødnett i bruk. Dette være seg kurs for nyansatte, oppfriskningskurs for de som har jobbet med dette en stund (både sluttbrukere og for instruktører) etc. Les mer »

Publisert   | Sist oppdatert